خودمراقبتی در سرطان پستان و راههای پیشگیری از آن

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 کارشناس گسترش دانشگاه علوم پزشکی یزد

3 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی یزد

موضوعات


  •  محتوای آموزشی مربی بهورزی، بهورز، مراقب سلامت در برنامه تشخیص زودرس وغربالگری سرطان پستان از انتشارات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
  • دستورالعمل اجرایی برنامه آموزش و ارتقای سلامت، نسخه 1 پاییز 94  دفترآموزش وارتقای سلامت  وزارت