پیشگیری، کنترل و مراقبت از بیماری پرفشاری‌خون در گروه سنی سالمندان

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

مربی مرکز آموزشی بهورزی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

موضوعات


×  راههایپیشگیریوکنترلبیماری‌هایقلبی‌عروقی تألیف: دکترطاهرهسموات،علیهحجتزاده،دکترمحسنشمس آزادهافخمی،دکترعلیرضامهدوی،شهنازباشتی،دکترحامدپورآرام،دکترمرجانقطبی دکترابوالقاسمرضوانی
×    سالمی.صدیقه،محمدعلیها.ژاله،پرستاریداخلیجراحیقلبوعروق،نشرجامعهنگر،ویرایشدوازدهم، 1390
×    سماوات ط. دستورالعملکشوریپیشگیریوکنترلبیماریپرفشاریخون.وزارتبهداشت،درمانوآموزش پزشکی،تهران،سال1390