کم بینایی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

2 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

3 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

موضوعات


×    شبکه اپتومتری ایرانیان
×    انجمن چشم پزشکی ایران / بازبینی شده در 28/5/2015
×    بوکلت چارت مراقبت کودک سالم/وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
×    کتاب توانبخشی گروه‌های خاص با تأکید بر خدمات مددکاری اجتماعی،تألیف حمید رضا کریمی درمنی،انتشارات گستره، چاپ 1385.