بهداشت روان اطفال و رابطه متقابل کودک و والدین(فرزندپروری)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر مرکز آموزش بهورزی بافت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

2 مربی مرکز آموزش بهورزی بافت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

3 مربی مرکز آموزش بهورزی دشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

موضوعات


×  یکتاخواه  سرور وهمکاران: بررسیمیزانسلامتعمومیوکیفیتزندگیمادراندارایفرزنداتیسم، مجله تعلیم وتربیت استثنایی، سال چهاردهم، شماره 1، سال 1393
×  شیرازی فهیمه وهکاران: رابطهسلامتروانمادرانبامیزاناضطرابوافسردگیفرزندان، مجله چشماندازامیندرروانشناسیکاربردی، سال اول، شماره 1، زمستان 1392
×    راهنمایبوکلتچارتمراقبت‌هایادغامیافتهکودکسالم ویژه پزشک
×    آزاد حسین (1389) ، روانشناسی سلامت ، تهران: بعثت.