زیکا (ZIKA)چیست؟

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

2 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

3 کارشناس آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

موضوعات


×    دستورالعمل پیشگیری از زیکا ویروس، وزارت بهداشت