آموزش پیش از ازدواج(آشنایی )

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

عضو هیات تحریریه فصلنامه بهورز

موضوعات


تألیف و تدوین: مهدی میرمحمدصادقی، دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور