جانشین پروری در نظام سلامت

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

رییس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز بهداشت استان خراسان رضوی

موضوعات


  1. محمد مهرتک و همکاران ، تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب جانشین پروری: مطالعه موردی در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مدیریت سلامت 1395 ، 19 (63)
  2. دکتر خنیفر، جانشین پروری مفهومی ناآشنا برای مدیران، سازمان برتر، شماره 6
  3. صامعی ح، فیض بخش ع، شناسایی روش ها جانشین پروری برای پیشبرد کارآفرینی بین نسلی در بنگاه های خانوادگی ایران، فصلنامة توسعه کارآفرینی، دورۀ 7 ،شمارۀ 1 ، بهار 1393
  4. محمدرضا جلالی، جانشین پروری انگیزه لازم برای شکوفایی استعدادها، ماهنامه مهندسی مدیریت، سال پنجم ،مهر 1391 شماره 48
  5. دکتر غلامرضا بردبار و همکاران، شناسایی مؤلفه ها و الگوهای شایسته گزینی برای بهینه سازی مدل جانشین پروری کارکنان، دو فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع) ، سال چهارم، شماره 1، بهار و تابستان 1391
  6. Groves, Kevin S. Integrating leadership development and succession planning best practices. Journal of Management Development 2007; 26 (3) : 239-260.
  7. Collins SK, Collins K. Changing workforce demographics necessitates succession planning in health care. The Health Care Manager2007; 26 (4) : 318-325.

Barginere CS. Franco S, Wallace L. Succession Planning in an Academic Medical Center Nursing Service. Nursing administration quarterly 2013; 37 (1) : 67-71.