آموزش مبانی خودمراقبتی به نوجوانان

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

2 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

موضوعات


×  رفتارهای پرخطر شایع و عوامل خانوادگی مؤثر بر آن از دیدگاه نوجوانان، فصلنامه خانواده پژوهی سال 10 شماره 38 تابستان 1393.
×  آموزش مبانی خود مراقبتی به نوجوانان تألیف دکتر کمال حیدری، دکتر زیبا فرج زادگان، دکتر علیرضا تجلیلی پاییز 1392.
×  خودمراقبتی و سلامت، سایت اداره سلامت جوانان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
×  دستورالعمل اجرایی مدارس مروج سلامت در جمهوری اسلامی ایران.
×  بسته آموزشی و اطلاعاتی برنامه‌ریزی فردی برای خودمراقبتی وزارت بهداشت اردیبهشت 93