نقش بهورز در اشاعه فرهنگ صحیح تغذیه در جامعه روستایی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

کارشناس بهبود تغذیه جامعه و عضو هیأت تحریریه فصلنامه بهورز دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


  1. تغذیه به زبان ساده، نویسنده مسعود فردوسیان، انتشارات کتاب مرو، مشهد 1390
  2. تغذیه و سلامت، گردآورنده آزاده لعلی، انتشارات جوی شهربهشت مشهد 1390
  3. بشقاب من، نویسنده زهرا علی زاده، مستانه تابش، انتشارات شبنم دانش تهران 1390
  4. تندرستی با انتخاب غذای سالم، ترجمه دکتر آرش رشیدی و همکاران، انتشارات جویا تهران1385