مدیریت مراقبت از خود self-care management

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 استادیارگروه بهداشت و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 دانشیارگروه بهداشت و مدیریت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


 
1.Handelsman Y, Mechanick J-I, Blonde L. American Association of Clinical Endocrinologists Medical Guidelines for Clinical Practice for developing a diabetes mellitus comprehensive care plan. Endocrine Practice. 2011;17:1-53.
2.. Bodenheimer T, Abramowitz S. Helping Patients Help Themselves: How to Implement Self-Management Support. California Healthcare Foundation. 2010.
3. Epstein R-M, Mauksch L, Carroll J, Roberto-Jaén C. Have You Really Addressed Your Patient's Concerns? Fam Pract Manag. 2008;15(3):35-40.
4. Antonucci J. A New Approach to Group Visits: Helping High-Need Patients Make Behavioral Change. Fam Pract Manag. 2008;15(4):A6-A8.
5. Rafiee-far S. Comprehensive system of empowering people to take care of your health. 1, editor. Quom: Researchers Without Borders; 2005.