عوارض مصرف خودسرانه داروها

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

2 کارشناس گسترش شبکه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

3 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی و رابط فصلنامه بهورز دانشگاه علوم پزشکی کردستان

4 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

موضوعات


  1. آتوسا معیری، اردشیر معیری. بررسی عوامل مرتبط با مصرف بی‌رویه دارو در مراجعان به درمانگاه شبانه‌روزی شهرستان عباس‌آباد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. دوره بیست و دوم. شماره پنجم. مهر 93. 19-11.
  2. اعظم باقری، نرگس اسکندری، فاطمه عبباس زاده. بررسی مقایسه‌ای مصرف خود سرانه دارو و مکمل‌های زنان باردار شهری و روستایی مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کاشان. مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازنداران دوره بیست و سوم شماره 96 دی سال1391.151تا157.
  3. ابولفضل محمد بیگی، رضا تاجیک، محسن شمسی. تاثیر آموزش براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر وضعیت خوددرمانی مادران مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، (47 پیاپی شماره 3). 1388 پاییز. 66 -57
  4. داروهای ژنریک ایران، تالیف پوران سامی