بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموز ش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

2 کارشناس بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

3 کارشناس سلامت خانواده دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی

موضوعات


  1. سایت انجمن مولتیپل اسکلروزیس ایران،  www.iranms.ir
  2. سایت انجمن مولتیپل اسکلروزیس استان مرکزی ،   http://markazi-ms.ir
  3. مقاله پژوهشی "پیامد بارداری در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس"،  اعظم فروغی پور و همکاران ، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک.سال 15، شماره6 (شماره پیاپی 65)، آبان 1391، صفحات 74 تا 81
  4. Hutchinson, Michael: Pregnancy and multiple sclerosis. MS Management 6(1) June 1999, 3-5.
  5. Source - Information Sheet 7- Family matters - MS and pregnancy. © 1999, The Multiple Sclerosis Society of Victoria. Rev. 10/2000.