جمعیت و پیش بینی های آینده

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

2 مدیر مر کزآموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

3 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

4 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

موضوعات


  1. مشفق م، حسینی م؛ آینده پژوهیتغییراتجمعیتیایرانطیدورة1390تا1420. معرفت فرهنگی اجتماعی،سالچهارم،شمارهاول،زمستان1391،ص21
  2. میرزایی م، شمس قهفرخی م؛جمعیت‌شناسیسالمنداندرایرانبراساسسرشماری‌های1385تا1335. مجلهسالمندىایرانسالدوم،شمارهپنجم،پاییز 1386.
  3. مقاله تحولات جمعیتی، چالش‌های پیش‌رو و لزوم تجدیدنظر در سیاست‌های جمعیتی ایران؛ محمد جواد محمودی؛ 34 صفحه.
  4. افزایش جمعیت ازدیدگاه جمعیت شناسی، دکتر سیدیان، سید سعید، ناشر، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  5. پیش بینی آینده جمعیت ایران، دکتر روح افزا، فرشته
  6. مرکز آمار ایران، (1335تا1385)، «نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن کل کشور»

7. مقاله تحولات جمعیتی، چالش‌های پیش‌رو و لزوم تجدیدنظر در سیاست‌های جمعیتی ایران، دکتر محمد جواد محمودی