«مراقب سلامت» و مدیریت سلامت جمعیت تحت پوشش

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2 کارشناس آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


  1. بسته خدمات سطح اول (ویژه استفاده در شهرها، حاشیه شهرها و مناطق روستایی) وزارت بهداشت، معاونت بهداشتی 1393

دستورالعمل اجرای برنامه تأمین مراقبت‌های اولیه سلامت در حاشیه شهر، سکونتگاه‌های غیررسمی و شهرهای بین 20تا50 هزار نفر