تک فرزندی و پیامدهای آن از بُعد اجتماعی وفردی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر مرکز آموزش بهورزی(ری) دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی و رابط فصلنامه بهورز دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 مدیر گروه سلامت خانواده دانشگاه علوم پزشکی کرمان

موضوعات


v     جامعه شناسی وبهداشت عمومی: تالیف دکتر سید سعید مظلومی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، انتشارات سبحان
v   راهنمای ازدواج شاد و پایدار، بارداری و فرزندآوری: وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، معاونت بهداشت، دفترسلامت جمعیت، خانواده و مدارس/دفترآموزش وارتقای سلامت
v     آیا داشتن تنها یک فرزند مشکل زا است؟ تالیف دکتر الهام شیرازی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، انتشارات قطره
v     تک فرزندی و تاثیر آن برجامعه، خانواده و فرزند: گزارش رضا دهشور، خبرگزاری دانشجویان  ایران ایسنا
v          نسیم مهر؛ پدیدآورنده: حسین دهنوی؛ ناشر: خادم الرضا(ع)، سایت موسسه تحقیقات ونشرمعارف