سخن سردبیر( سال ارتقای کیفیت و کمیت خدمات بهداشتی)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

سردبیرفصلنامه بهورز متخصص طب‌سوزنی، عضو هیأت علمی دانشگاه، معاون فنی و قایم مقام معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات