دوره و شماره: دوره 26، شماره 91، فروردین 1394، صفحه 1-96 
5. بهورز و «خودمراقبتی»

صفحه 14-17

علی شکاری؛ فرح باطنی


9. مدیریت مراقبت از خود self-care management

صفحه 28-30

هادی طهرانی؛ پیام محمودیان؛ حسین ابراهیمی پور؛ سیده الهه حسینی


10. نقش خودمراقبتی در سلامت روان

صفحه 31-35

دکتر نرگس شریف زاده؛ دکتر محمد رضا فیاضی بردبار


14. خود مراقبتی(تاب‌آوری) در برابر بلایا

صفحه 44-49

دکتر محمدرضا جویا؛ کیانوش کاظمی


15. خودمراقبتی اصناف در ارتقای سلامت

صفحه 50-52

علی اصغر حسنی یزدی؛ احمد علی قربانی


16. مشارکت‌های جمعی در توسعه خودمراقبتی

صفحه 53-56

صغری حجازی؛ دکتر مهدی قلیان اول


18. باورهای نادرست در خودمراقبتی

صفحه 63-66

دکتر محمدرضا جویا؛ نسرین رمضانی


23. سرانه بهداشت در ایران و جهان

صفحه 78-80

فربیا سعادتی؛ زهرا کهنوجی؛ سوسن ابوالهادی


24. رفتار شهروندی سازمانی

صفحه 81-83

مهندس سید کاظم بحرینی


26. نظرسنجی بهورز

صفحه 85-85

دفتر فصلنامه بهورز


27. اخبار دانشگاهها

صفحه 86-88

کلیه دانشگاههای علوم پزشکی


29. گوناگون

صفحه 90-93

کلیه دانشگاههای علوم پزشکی


31. خودآزمایی شماره 91

صفحه 96-96

دفتر فصلنامه بهورز