بهورز و «خودمراقبتی»

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر مرکزآموزش بهورزی امام رضا(ع) دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 مربی مرکزآموزش بهورزی امام رضا(ع) دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


×  نظامجامعتوانمندسازیمردمبرای مراقبتازسلامتخود، دکترشهرامرفیعیفر،دکترمانداناعطارزاده،دکترمسعوداحمدزادهاصل
× بسته خدمت خودمراقبتی ، همیاری و مشارکت جمعی( طرح تحول نظام سلامت)،  دکترشهرامرفیعی‌فر، دکتر فاطمه سربندی، دکتر آتوساسلیمانیان، امیر نصیری، مژگان جوادی و همکاران