خودمراقبتی در تغذیه

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

کارشناس بهبود تغذیه جامعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد و عضو هیأت تحریریه

موضوعات


×  رهنمودهای غذایی ایران، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، هپاتیت بهداشتی، دفتر بهبود تغذیه جامعه
مجموعه خودمراقبتی و تغذیه، وزارت بهداشت و درمان، دفتر بهبود تغذیه