حفظ سلامت از دیدگاه طب سنتی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشجوی تخصصی رشته طب سنتی

موضوعات


l    کتاب «اصول حفظ سلامتی»، دکتر محسن ناصری
l    کتاب «مروری بر کلیات طب سنتی ایران»، دکتر محسن ناصری
l   کتاب «حفظ الصحه ناصری»