خودمراقبتی در محیط کار

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

کارشناس مسؤول بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


*www.skillsforcare.com/skills/self-care/ self-care.aspx
*www.hse.gov.uk