رفتار شهروندی سازمانی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

کارشناس مسؤول فناوری اطلاعات مرکز بهداشت استان خراسان رضوی

موضوعات


×  بررسی عامل‌های مؤثر در بروز رفتار شهروندی سازمانی، (1) سید علی سیادت، (2) عبدالله خوران، (3) مریم کاظم پور
× طراحی عوامل مؤثر بر رفتارهای شهروندی سازمانی و نقش آن در عملکرد کارکنان، (1) فرج اله رحیمی، (2) افشین قاسمی، (3) کیومرث احمدی
×  شرح وظایف بهورز