مؤلفه‌های سه گانه خودمراقبتی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 کارشناس توسعه شبکه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

4 کارشناس آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


  1. کتاب نظام جامع توانمند سازی مردم برای مراقبت از سلامت خود، دکتر شهرام رفیعی فر، دکتر ماندانا عطارزاده، دکتر مسعود احمد‌زاده اصل و...
  2. بسته اطلاعاتی مولفه‌های توانمندسازی افراد برای خود مراقبتی: از انتشارات دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت اردیبهشت 1393
  3. بسته آموزشی و اطلاعاتی خودمراقبتی. وزارت بهداشت زمستان
  4. گاهنامه صدای سلامت، اردیبهشت 1393،سال سومشماره اول