گفت‌و‌گو با اولین مربی و مدیر مرکز آموزش بهورزی کشور

نوع مقاله : گزارش،مصاحبه

نویسنده

کارشناس مسؤول آموزش بهورزی و رابط فصلنامه بهورز دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

موضوعات