نرخ باروری کلی و سیاست‌های فعلی وزارت بهداشت

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

2 کارشناس آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

3 کارشناس مسؤول امور جمعیت و تنظیم خانواده دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 مدیر سلامت جمعیت خانواده، تغذیه و مدارس دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


  1. ابلاغیه سیاست‌های کلی جمعیت کشور (مقام معظم رهبری)
  2. دستورالعمل‌های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
  3. رویکردهای باروری سالم در ارتقای نرخ باروری کلی دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس
  4. دکتر محمودی: فصلنامهبرداشتدوم /سالهفتم )دورهجدید( شمارهپیاپی11و 12،(تابستانوپاییز1389)

عباسی شوازی 2000، 2002، عباسی شوازی و مکدونالد 2005