آشنایی با «افسردگی پس از زایمان»

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس سلامت روان دانشکده علوم پزشکی بهبهان

2 عصمت محقق شریفی کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی بهبهان

موضوعات


  1. افسردگی کاپلان 2012-چکیده روانپزشکی بالینی نصرت الله پورافکاری www.sid.ir
  2. مجله اصول بهداشت روانی سال 13(4)زمستان 1390
  3. مجله اصول بهداشت روانی سال 14(1)بهار1391

کتاب تدابیر درمانی افسردگی پس از زایمان ترجمه دکتر اکبر شفیعی