برنامه حمایت تغذیه‌ای از مادران باردار و شیرده نیازمند

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول گروه بهبود تغذیه جامعه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

2 کارشناس گروه بهبود تغذیه جامعه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

3 کارشناس مجری برنامه حمایتی مادران باردار و شیرده از بنیاد خیریه علوی

4 کارشناس مسؤول بهبود تغذیه جامعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


دستورالعمل کشوری برنامح حمایت تغذیه ای از مادران باردار و شیرده نیازمند