تفکر نقاد؛ فراموش شده قرن 21

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 روانپزشک و مشاور علمی سلامت روان حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 مدیر گروه سلامت روانی واجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

3 کارشناس مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

موضوعات


·      آموزش مهارتهای زندگی، دکتر لادن فتی ـ شهرام محمد خانی  1387
·      مهارتهای زندگی، سازمان بهزیستی استان اصفهان، نسرین امامی نائینی   1383
·      افراد خلاق چه ویژگی‌هایی دارند، حسین زراعی، (1379)
·      مهارت تفکر نقاد،دکترفرشته موتابی، دکترلادن فتی، (1385)            
·      آموزش مهارت های زندگی   دکترفرشته موتابی، دکترلادن فتی،شهرام محمد خانی،مهرداد کاظم زاده عطوفی(1385)