بازدید بهداشت محیط در همه‌‌گیری کرونا

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی گراش

2 مدیرگروه سلامت محیط و کار دانشکده علوم پزشکی گراش

3 کارشناس بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی گراش

4 کارشناس سلامت محیط دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات