باورهای غلط چگونه اصلاح می شوند؟

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 مسؤول آموزش و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

کلیدواژه‌ها

موضوعات