دوره و شماره: دوره 32، شماره 109، تیر 1400، صفحه 1-97 
آموزش بزرگسالان

صفحه 8-14

معصومه حاجی پور؛ مریم السادات شجاعی


آثار ادبی

صفحه 23-23

علیرضا محمود شاهی؛ فاطمه غلامی


حوادث در سالمندان

صفحه 24-28

جمیله جمالزهی؛ فاطمه سالاری؛ سعیده هاشم زهی


کرونا، فرصت ها و تهدید ها

صفحه 44-48

مصطفی جوانیان؛ جمیله آقاتبار رودباری؛ غلامحسن رستم پور


نقش تغذیه در پیشگیری و درمان سرطان

صفحه 50-55

شهناز آذری نژادیان؛ فهیمه ناظران پور


نقش تغذیه در سلامت دهان ودندان

صفحه 56-59

فاطمه قاسمی مدانی؛ سعید قبادی


کنترل و نظارت در تولید لبنیات سنتی

صفحه 68-75

هاجر آزادیخواه؛ ساجده کامران پور


سقوط و عدم تعادل

صفحه 78-79

صغری رجبی؛ فهیمه امانی


جدول

صفحه 83-83

علی علیرضایی؛ معصومه عسکری