کار کردن با طعم سلامتی (با بیماری های ناشی از کار و نحوه پیشگیری از آنها آشنا شوید)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 معاون اجرایی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

2 کارشناس بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

3 سرپرست مرکزآموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

4 کارشناس مسؤول بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات