آشنایی با جلب نظر رهبران گروه برای مشارکت

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر و مربی مرکز آموزش بهورزی و رابط فصلنامه بهورز دانشکده علوم پزشکی سراب

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی سراب

کلیدواژه‌ها

موضوعات