پیروزی، یک اتفاق نیست( نگاهی به عوامل موفقیت در کار)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول بهورزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کلیدواژه‌ها

موضوعات