روستا ؛ نظام پویای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (آشنایی با طرح هادی و نقش آن در ارتقای بهداشت )

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

2 کارشناس مسوول اموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

کلیدواژه‌ها

موضوعات