پیام آوران سلامتی (نقش سفیران سلامت در آموزش جامعه)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس آموزش بهداشت و ارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی بهبهان

2 کارشناس آموزش وارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات