دوره و شماره: دوره 33، شماره 114، شهریور 1401، صفحه 1-102 
فردا دیر است ! (سناریو مرگ مادر)

صفحه 20-21

محجوبه اشتری؛ کبری پیرمحمدلو


هنر خوب حرف زدن (تقویت فن بیان و سخنرانی)

صفحه 22-25

نسرین شیروانی؛ علیرضا شاقلیان؛ ایران براتپور


دستاوردهای نظام ارجاع و نوبت دهی الکترونیک

صفحه 58-61

حسن عبداله زاده؛ نرگس شهسوار؛ فاطمه سادات موسوی


راهکارهای حفظ سلامت در فضای مجازی

صفحه 62-65

سکینه قلعه خانی صفات؛ زهره نصراله زاده