فرصت حضور(راهکارهای عملی برای جلب مشارکت هرچه بیشتر جمعیت روستایی در برنامه های بهداشتی )

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول و مربی آموزشگاه بهورزی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

2 رئیس گروه آموزش وارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات