دستاوردهای نظام ارجاع و نوبت دهی الکترونیک

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسوول آموزش بهورزی وبازآموزی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی تربت جام

کلیدواژه‌ها

موضوعات