آشنایی با قابلیت های نرم افزار الکترونیک «ناب» (یک سامانه ناب)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان

2 کارشناس مدیریت توسعه شبکه و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی گلستان

3 کارشناس آموزش بهورزی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان

کلیدواژه‌ها

موضوعات