یک تجربه یک درس( حوادث، هیچ گاه کار قضا و قدر نیست)

نوع مقاله : سناریوی مرگ

نویسندگان

1 کارشناس کودکان دانشگاه علوم پزشکی زنجان

2 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

3 کارشناس کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10.22038/behv.2023.71618.1710

کلیدواژه‌ها

موضوعات