یک تجربه یک درس( حوادث، هیچ گاه کار قضا و قدر نیست)

نوع مقاله : سناریوی مرگ

نویسندگان

1 کارشناس کودکان دانشگاه علوم پزشکی زنجان

2 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

3 کارشناس کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات