مصاحبه با بهورز موفق(خاطره های تلخ و شیرین)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسئول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

2 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

3 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

10.22038/behv.2023.71530.1707

کلیدواژه‌ها

موضوعات