سرنشین خونخوار (با راه‌های پیشگیری و درمان آلودگی به شپش آشنا شوید)

نوع مقاله : گوناگون

نویسندگان

1 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

2 مربی مرکز آموزش بهورزی شهرستان کهنوج از دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

10.22038/behv.2023.23559

کلیدواژه‌ها

موضوعات