هدف‌هایت را مشخص کن (الزام‌های طراحی و اجرای پژوهش‌های کاربردی در نظام سلامت چیست؟)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

کارشناس اپیدمیولوژی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10.22038/behv.2023.23561

کلیدواژه‌ها

موضوعات