یک اختلال پیچیده(درباره لکنت زبان،پیامدها و درمان آن)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی اراک

10.22038/behv.2024.76777.1875

کلیدواژه‌ها

موضوعات