گوش های حرف نشنو(آشنایی با پیامدهای نقص شنوایی در کودکان)

نویسنده

مدیر و مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی قم

10.22038/behv.2024.24426

چکیده

رشد مهارت‌های گفتاری و زبانی و آینده کودکان به کیفیت شنیدنشان وابسته است. شناسایی و مداخله زودهنگام کم‌شنوایی در نوزادان، از طریق غربالگری شنوایی بدو تولد امکان‌پذیر می باشد. غربالگری شنوایی نوزادان هنگامی که با مداخله‌های درمانی و توان‌بخشی سریع و مناسب همراه باشد، مزایای قابل توجهی را هم از نظر کاهش سن تشخیص و مداخله و هم بهبود تکامل زبانی و شناختی به همراه دارد. در همین راستا از مرداد ماه سال 1400  با ابلاغ دستورالعملی از سوی وزارت بهداشت اجرای برنامه خدمات پیشگیری، کنترل و مراقبت از کم‌شنوایی و فرآیند ثبت خدمات ارزیابی و غربالگری شنوایی از 3 تا 5 روزگی نوزادان در سامانه الکترونیک سلامت آغاز شد. در برنامه غربالگری شنوایی نوزادان و کودکان، بهورز یا مراقب سلامت پس از بررسی عوامل خطر کم‌شنوایی، نتیجه تست غربالگری  مندرج بر کارت غربالگری کودک را در سامانه الکترونیک کودک ثبت می‌کند. هدف کلی در اجرای برنامه غربالگری شنوایی در کودکان در کشور شامل: شناسایی، تشخیص و درمان زودهنگام و توان‌بخشی نوزادان وکودکان مبتلا به کم‌شنوایی و ناشنوایی و پیشگیری از عوارض آن است. در مقاله سلامت شنوایی کودکان منتشر شده در تابستان 1403، ضمن بررسی علل افزایش شیوع کم‌شنوایی در کودکان، به برنامه خدمات پیشگیری، کنترل و مراقبت از کم‌شنوایی کودکان در کشور همچنین وظایف والدین در برخورد با نشانه‌های کم شنوایی در کودکان پرداخته شده است، برای کسب آگاهی بیشتر، شما را به خواندن این مقاله دعوت می کنیم.  

کلیدواژه‌ها