دوره و شماره: دوره 35، شماره 121، تیر 1403، صفحه 1-98 
پایان تلخ ماه های عسل(اهمیت شناسایی و پیگیری موارد همسر آزاری)

صفحه 40-44

فرحناز شکارچی؛ فرزانه سلیم تبار؛ الهام فاخری؛ یاسمن شفائی


زاویه نگاهت به دنیا را عوض کن(آموزش بر پایه مدل اعتقاد بهداشتی)

صفحه 60-65

طیبه مهروری؛ فاطمه کیانپور؛ محمد اسماعیلی؛ زهره نصراله زاده