جان فدا(بهورز خانه بهداشت" گیامی" با اهدای عضو به دیگران زندگی بخشید)

نوع مقاله : گزارش،مصاحبه

نویسندگان

1 مسؤول روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 کارشناس روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10.22038/behv.2024.24442

موضوعات