برگزاری سومین گردهمایی پیشکسوتان حوزه بهورزی دانشگاه های علوم پزشکی استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

نوع مقاله : گزارش،مصاحبه

نویسنده

کارشناس و عضو هیات تحریریه فصلنامه بهورز

10.22038/behv.2024.24444