نویسنده = سوسن ابوالهادی
اخبار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دوره 31، شماره 107، دی 1399، صفحه 98-99

سوسن ابوالهادی


اخبار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دوره 31، شماره 106، مهر 1399، صفحه 88-90

سوسن ابوالهادی


آشنایی با اخلاق حرفه‌ای در شغل بهورزی

دوره 30، شماره 100، فروردین 1398، صفحه 6-9

حسن اکبر زاده؛ الهام میرزا حسینی؛ سوسن ابوالهادی


سرانه بهداشت در ایران و جهان

دوره 26، شماره 91، فروردین 1394، صفحه 78-80

فربیا سعادتی؛ زهرا کهنوجی؛ سوسن ابوالهادی